Oct 22, 2020   11:53 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus N416T1_4I - Tlačená elektronika (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N416T1_4I
Názov predmetu: Tlačená elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (výberový), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o využití tlačových techník pri elektronických tenkovrstvových aplikáciách zväčša z oblasti masovej produkcie, v obalovej technike, v identifikácii, v svietivých a solárnych systémoch, ich príprave a charakterizácii

 
Stručná osnova predmetu:
1. Dôvody, ciele a hlavné problémy tlačenej elektroniky
2. Elementárne elektronické prvky,
3. Plošná a objemová elektrická vodivosť materiálov
4. Materiály v tlače. elektronike, anorganické materiály
5. Organické materiály a vodivé polyméry
6. Roll to roll procesy v tlačenej elektronike
7. Špecifiká, požiadavky a odlišnosti od klasickej tlače
8. Iné ovrstvovacie techniky
9. Tlačené systémy: RFID, tlačené batérie
10. Svietivé systémy, OLED, displeje
11. Fotovoltaické systémy, OPV, DSSC, hybridné
12. Tenkovrstvové tranzistory TFT a pamäte
13. Ochranné vrstvy zapuzdrenie a dlhodobá stabilita/funkčnosť
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPLANOVÁ, M. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů , 2009. 395 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
GREGORY, P. Chemistry and Technology of Printing and Imaging Systems. London : Blackie Academic and Professional, 1996. 226 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A
B
CDE
FX
58,8 %
26,5 %
8,8 %5,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: