Oct 14, 2019   1:47 a.m. Boris
Academic information system

Course syllabus N433S0_4I - Seminár z angličtiny (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N433S0_4I
Názov predmetu: Seminár z angličtiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (výberový), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra písomný test. Pre získanie zápočtu je potrebné získať 56% bodov v tomto teste.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent zručnosť čítania s porozumením a písania odborných článkov v 
anglickom jazyku, predovšetkým pre potreby diplomovej prace (a prípadných následných odborných publikácií) s dôrazom na správny preklad terminológie a spôsoby citácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Analýza abstraktov, čítanie s porozumením, orientácia v texte na základe kľúčových slov.
2. Čítanie odborných článkov s porozumením, poukázanie na typické gramatické javy vo vedeckom štýle (passive voice, depersonalization, nominalization a pod.).
3. Preklad viet obsahujúcich odbornú terminológiu z angličtiny a do angličtiny. Diskusia k problematike.
4. Typické jazykové úkazy a typické argumentačné výrazy v anglických odborných textoch (porovnávanie, vyjadrenie kontrastu, podpora tvrdenia argumentami, prezentácia záverov vedeckej práce na základe zistených výsledkov a zdôvodnenie).
5. Ustálené slovné spojenia v akademickom a vedeckom jazyku, verbalizácia dôkazov, dát, štatistík, grafov, diagramov.
6. Vyjadrenie odborného názoru v písomnej a ústnej forme. Dôsledný preklad krátkych odborných článkov do slovenčiny.
7. Čítanie článku s následnou verbálnou prezentáciou kľúčových informácií článku (v stanovenom časovom limite). Nácvik písomného zhrnutie článku (summary).
8. Nácvik písania abstraktu. Diskusia k problematike.
9. Prezentácia abstraktu k vlastnej bakalárskej alebo diplomovej práci.
10. Záverečný test pozostávajúci z čítania abstraktu s porozumením a zodpovedania otázok, preklad viet s odbornou terminológiou).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.

Odporúčaná:
McCATHY M., O´DELL F.: Academic Vocabulary in USE,vCambridge University Press 2008. ISBN-13 978-0-521-68939-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Marek Lelovský (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2018
Schválil: Ing. Marek Lelovský a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 07. 05. 2018.

Type of output: