Oct 23, 2020   11:40 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus N434T0_4I - Telesná výchova (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N434T0_4I
Názov predmetu:
Telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 1. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (výberový), 1. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (výberový), 1. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Utužovanie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
absolvovanie 13 hodín telesnej výchovy za semester
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 536

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: