Oct 15, 2019   6:12 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus N434T1_4I - Telesná výchova (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N434T1_4I
Názov predmetu: Telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (výberový), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (výberový), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (výberový), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- MOŠOVSKÁ, S. -- BOBRÍK, M. Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity. In s. 105--127.
BOBRÍK, M. -- ORTUTAY, M. Dejiny vysokoškolského športu na Slovensku. 2007. 184 s. ISBN 80-969524-7-1.
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- BOBRÍK, M. Health effects measurement of dance classes combined with nutritionally balanced diet and beta-glucan fibre drink. In International Conference on Diet and Activity Methods, Rome 14-17 May 2012: Abstract book. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012, s. 136.
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). s. 1.
KOLÁRIKOVÁ, A. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- BOBRÍK, M. -- ONDRUŠOVÁ, L. Interest for sport activity at students of the 1st. academic year at FCHPT STU. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, s. 107. ISBN 978-80-89324-12-5.
BOBRÍK, M. -- KRIŽAN, M. Komparácia somatometrických ukazovateľov študentov FCHPT STU Bratislava s vybranou vzorkou študentov iných VŠ v SR. In MERICA, M. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s. 15--20. ISBN 978-80-227-3724-1.
PĚLUCHA, R. -- KRIŽAN, M. -- BOBRÍK, M. Level of motion efficiency of students at FCHPT STU in Bratislava. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, s. 177. ISBN 978-80-89324-12-5.
MIKUŠOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. New dance programme and balanced nutrition for civilisation disease prevention. FIEP Bulletin: 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava, 83. s. 226--229. ISSN 0256-6419.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, s. 8--10.
BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- KRIŽAN, M. -- PĚLUCHA, R. Somatický profil a motorická výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislava. Telesná výchova a šport, 22. s. 18--24. ISSN 1335-2245.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, s. 192--198.
BOBRÍK, M. Úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov. In Ošetrovateľstvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI.: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. apríl 2009, Trenčín, SR. 1st vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, s. 372. ISBN 978-80-8075-384-9.
HYBENOVÁ, E. -- BOBRÍK, M. -- LAKATOŠ, B. Vybrané ukazovatele stavu výživy v súbore vysokoškolských študentov STU. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Nové trendy v potravinárstve: Zborník vedeckých prác. Bratislava : STU v Bratislave, 2010, s. 115--120. ISBN 978-80-227-3398-4.
MIKUŠOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- ŠTURDÍK, E. Vyvážená strava bohatá na cereálie, zeleninu, ovocie a inovované potraviny v kombinácii s novou pohybovou aktivitou ako základ kvalitného života. In RAJČÁK, M. -- KOLLÁROVÁ, D. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava, 18. 10.2012. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, s. 227--237. ISBN 978-80-8105-430-3.
BÁLEŠ, V. -- BOBRÍK, M. Význam športu v príprave budúcej inteligencie. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, s. 43--48.
VEDRALOVÁ, L. -- BENKO, Ľ. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, s. 978.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. s. 328--337.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
absolvovanie 13 hodín telesnej výchovy za semester
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 353

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: