Jun 16, 2019   6:32 a.m. Blanka
Academic information system

Course syllabus D1-KNPU - Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy (SvF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
Kód predmetu: D1-KNPU
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v katastri nehnuteľností. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého formulovania problémov a návrhu ich vlastného riešenia, bude rozumieť a aktívne sa podieľať na väzbách výskum – vývoj – prevádzka v oblasti katastra nehnuteľností a pozemkových úprav a bude pripravený rozvíjať študijný odbor GaK.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Koncepcia obnovy a aktualizácie katastra nehnuteľností (KN). Analýza údajov KN
- Modernizácia poskytovania údajov z KN
- Údaje KN ako súčasť Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI)
- Získavanie údajov pre progresívne riešenie organizácie územia
- Návrh optimálnych variantov spoločných a verejných zariadení a opatrení s aplikáciou na geoinformačné systémy
- Tvorba digitálneho modelu pozemkových úprav z geoúdajov a atribútov v upravenom legislatívnom prostredí
- Integrácia projektov pozemkových úprav do informačného systému KN
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.
HORŇANSKÝ, I. Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava : Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.

Odporúčaná:
MAGEL, H.: Haushälterisches Bodenmanagement. München: TU, 2001.
OBERHOLZER, G.: Die Weiterentwicklumg der Kulturlandschaft. München: UDB, 2000.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Type of output: