Jan 19, 2020   7:52 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Course syllabus B1-BP_G - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Bakalárska práca
Kód predmetu: B1-BP_G
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Blažej Bucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Hábel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Ježko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Kajánek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Peter Korčák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Marčiš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Papčo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexandra Rášová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Geodézia 3 a úspešne absolvované Spracovanie a analýza meraní 2 a úspešne absolvované Matematika 3 a úspešne absolvované Inžinierska geodézia 1
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry k zadanej téme.
Návrh riešenia a vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
BOOTH, W. -- COLOM, G. -- WILLIAMS, J. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 317 s. ISBN 978-0-226-06566-3.
SWETNAM, R. -- SWETNAM, D. Writing Your Dissertation. USA: Loyola University Press, 2000. 110 s. ISBN 978-1-85703-662-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: