Nov 15, 2019   11:18 a.m. Leopold
Academic information system

Course syllabus B1-BP_G - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BP_G
Názov predmetu: Bakalárska práca
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry k zadanej téme.
Návrh riešenia a vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: