Oct 17, 2019   5:13 p.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus I1-DP_GA - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DP_GA
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie, napísanie a obhájenie záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry k zadanej téme.
Návrh riešenia a vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
BOOTH, W. -- COLOM, G. -- WILLIAMS, J. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 317 s. ISBN 978-0-226-06566-3.
SWETNAM, R. -- SWETNAM, D. Writing Your Dissertation. USA: Loyola University Press, 2000. 110 s. ISBN 978-1-85703-662-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Obhajoba štátnej skúšky sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

ABCDEFX
71,0 %13,0 %13,0 %1,4 %1,6 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: