Jun 3, 2020   10:00 p.m. Karolína
Academic information system

Course syllabus I1-DP_GA - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Diplomová práca
Kód predmetu:
I1-DP_GA
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Blažej Bucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Branislav Hábel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ján Ježko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Kajánek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Korčák (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Rášová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry k zadanej téme.
Návrh riešenia a vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
BOOTH, W. -- COLOM, G. -- WILLIAMS, J. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 317 s. ISBN 978-0-226-06566-3.
SWETNAM, R. -- SWETNAM, D. Writing Your Dissertation. USA: Loyola University Press, 2000. 110 s. ISBN 978-1-85703-662-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: