Oct 15, 2019   5:57 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus I1-EMHK - Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EMHK
Názov predmetu: Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56% vedomostí na teste.
 
Výsledky vzdelávania:
Základy náuky o bonitácii poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Bonitačný informačný systém a sústava bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Určovanie hodnoty pozemkov v projekte pozemkových úprav. Základy modelovania krajiny a krajinného prostredia. Environmentálne požiadavky na krajinu a tvorba ekologických opatrení v projekte pozemkových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
• Informačný systém o pôde, staršie spôsoby bonitácie pôdneho fondu.
• Bonitačný informačný systém a sústava bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.
• Určovanie hodnoty pozemkov v projektoch pozemkových úprav.
• Krajina ako ekologický systém, zložky a prvky systému, ekologické procesy.
• Modelovanie krajiny a krajinného prostredia.
• Ochrana prírody a krajiny, právna ochrana pôdneho fondu.
• Územné systémy ekologickej stability.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GEISSE, E. Pozemkové úpravy. Bratislava: ES STU, 1995.
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.

Odporúčaná:
BUDAY, Š.: Cena poľnohospodárskej pôdy a smery jej využitia. Bratislava: VÚEPaP, Bratislava 2000. 100 s. ISBN 80-88992-11-7
BUDAY, Š.: Oceňovanie poľnohospodárskych pozemkov. Bratislava: VÚEPaP, Bratislava 2002. 106 s. ISBN 80-8892-38-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Robert Geisse, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: