Jun 19, 2019   1:12 p.m. Alfréd
Academic information system

Course syllabus B1-KM - Katastrálne mapovanie 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Katastrálne mapovanie 1
Kód predmetu: B1-KM
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet obsahuje vybrané poznatky o tvorbe a aktualizácii máp veľkých mierok. Prehlbuje základné systematické poznatky súvisiace s princípmi tvorby základných máp veľkých mierok, najmä tvorby máp pre aplikácie katastra, ako aj základné princípy tvorby účelových máp veľkých mierok. Vybrané časti sa vzťahujú k problematike hodnotenia kvalitatívnych parametrov máp veľkých mierok a tiež k problematike využívania máp veľkých mierok a osobitne máp v katastrálnych aplikáciách.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Katastrálne mapovanie. Výsledky katastrálnych mapovaní v dnešnej katastrálnej praxi.
- Koncepcia základnej mapy SR veľkej mierky (ZMVM). Hlavné technické parametre ZMVM.
- Prípravné práce ZMVM. Obsah ZMVM. Mapové značky. Spracovanie výsledkov merania pomocou interaktívnych grafických systémov. ZMVM a kataster nehnuteľností.
- Obnova katastrálneho operátu (OKO). Vstup a vjazd na nehnuteľnosti. Obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti. Náhrada škody.
- OKO novým mapovaním. Miestne prešetrovanie. Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií. Konanie o námietkach, vyhlásenie platnosti.
- Účelové mapy veľkých mierok. Mapovanie štátnych hraníc. Základná ortofotomapa 1:5 000.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇANSKÝ, I. Katastrálne mapovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 234 s. ISBN 80-227-2485-8.
HORŇANSKÝ, I. Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava : Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.

Odporúčaná:
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenia, prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: