Jun 19, 2019   10:08 a.m. Alfréd
Academic information system

Course syllabus B1-KM - Katastrálne mapovanie 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-KM
Názov predmetu: Katastrálne mapovanie 1
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
- Katastrálne mapovanie. Výsledky katastrálnych mapovaní v dnešnej katastrálnej praxi.
- Koncepcia základnej mapy SR veľkej mierky (ZMVM). Hlavné technické parametre ZMVM.
- Prípravné práce ZMVM. Obsah ZMVM. Mapové značky. Spracovanie výsledkov merania pomocou interaktívnych grafických systémov. ZMVM a kataster nehnuteľností.
- Obnova katastrálneho operátu (OKO). Vstup a vjazd na nehnuteľnosti. Obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti. Náhrada škody.
- OKO novým mapovaním. Miestne prešetrovanie. Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií. Konanie o námietkach, vyhlásenie platnosti.
- Účelové mapy veľkých mierok. Mapovanie štátnych hraníc. Základná ortofotomapa 1:5 000.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: