May 26, 2019   11:19 a.m. Dušan
Academic information system

Course syllabus B1-MFKN - Mapový fond a kataster nehnuteľností (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MFKN
Názov predmetu: Mapový fond a kataster nehnuteľností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania. Úspešnosť skúšky aspoň na 56%.
20% výsledného hodnotenia predstavuje známka z cvičení,
80% výsledného hodnotenia predstavuje známka zo skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Základy náuky o mapách veľkých a stredných mierok, metódy tvorby, využívania a ich publikovania. Mapový fond a digitálne produkty rezortu geodézia a kartografia, dostupnosť máp a ich publikovanie. Informácie o katastri nehnuteľností a jeho funkciách pre spoločnosť. Údaje katastra nehnuteľností, list vlastníctva. Mapy katastra – obraz priebehu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pozemkové úpravy - nástroj na usporiadanie pozemkového vlastníctva a novú organizáciu územia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Geodézia a Kartografia. Meračské práce - polohové a výškové. Meranie dĺžok. Základy náuky o mapách. Druhy kartografických diel.
- Štátne mapové diela. Základné a účelové mapy. Mapy veľkých a stredných mierok. Mapy publikované na webových portáloch.
- Kataster nehnuteľností – funkcie a obsah. Štruktúra a obsah katastrálneho operátu. Geometrický plán. Druhy pozemkov.
- Zápis práv do KN. List vlastníctva. Povinnosti vlastníkov. Poskytovanie údajov a informácií z KN.
- Usporiadanie pozemkového vlastníctva. Register obnovenej evidencie pozemkov. Pozemkové úpravy. Rozdrobenosť pozemkov a spoluvlastníckych podielov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇANSKÝ, I. Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava : Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.
HORŇANSKÝ, I. Katastrálne mapovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 234 s. ISBN 80-227-2485-8.
HOJOVEC, V. Kartografie. Praha: GKP, 1987.
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCDEFX
75,0 %25,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Marián Marčiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: