27. 6. 2019  4:19 Ladislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-PU1 - Pozemkové úpravy 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PU1
Názov predmetu: Pozemkové úpravy 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56% vedomostí na skúške.
20% výsledného hodnotenia predstavuje známka z cvičení,
80% výsledného hodnotenia predstavuje známka zo skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Základné znalosti o pozemkových úpravách. Spôsoby projektovania pozemkových úprav a vyhotovovania jednotlivých častí projektu pozemkových úprav v zmysle metodiky tvorby pozemkových úprav. Základné znalosti o projektovaní verejných a spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vývoj pozemkových úprav na Slovensku.
- Vzťah pozemkových úprav k iným odborom.
- Zákony, vyhlášky, normy a metodiky týkajúce sa p.ú. -- výklad.
- Jednotlivé druhy projektov pozemkových úprav.
- Register pôvodného stavu .
- Funkčné usporiadanie územia.
- Zásady pre umiestňovanie nových pozemkov.
- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho.
- Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RYBÁRSKY, I. -- ŠVEHLA, F. -- GEISSÉ, E. Pozemkové úpravy. Bratislava : Alfa, 1991. 357 s. ISBN 80-05-00873-2.
GEISSÉ, E. Pozemkové úpravy: Projektovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 263 s. ISBN 80-227-0785-6.
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.
GEISSE, E. Metodické pokyny pre projektovanie pozemkových úprav. Bratislava: MP SR a KMPÚ SvF STU, 1994.

Odporúčaná:
Metodický návod na vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich činností pre projekt pozemkových úprav. ÚGKK SR a MP SR Bratislava, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 164

ABCDEFX
35,4 %17,1 %22,0 %15,2 %9,1 %1,2 %
Vyučujúci: Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Robert Geisse, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: