Nov 18, 2019   3:21 a.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus I1-KANUKN - Kartometria a analýza údajov KN (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-KANUKN
Názov predmetu: Kartometria a analýza údajov KN
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania. Absolvovanie exkurzie na okresnom pracovisku KN. Úspešnosť skúšky aspoň na 56%.
20% výsledného hodnotenia predstavuje známka z cvičení,
80% výsledného hodnotenia predstavuje známka zo skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje prehľad poznatkov o analógových a digitálnych mapách veľkých a stredných mierok. Okrem čítania obsahu mapy študent získa praktické znalosti o numerických transformáciách máp, ich digitalizácii a vektorizácii. Poznaním obsahu, kvality a charakteristík máp katastra nehnuteľností a postupmi ich aktualizácie si osvojí postupy komplexnej digitalizácie máp KN. Študent sa naučí podrobnejšie vnímať pozemok cez parcelu ako predmet občianskoprávnych vzťahov aj prostredníctvom znaleckej činnosti v oblasti KN.
 
Stručná osnova predmetu:
- Kartometrické vyšetrovanie vlastností máp. Meranie uhlov, dĺžok a kriviek na mapách. Teória deformácií a skreslení máp. Morfometria v geomorfológii.
- Analytická transformácia rastrových obrazov máp do geodetických súradnicových systémov.
- Komplexná systémová digitalizácia máp KN. Štandardy kvality výsledného operátu KN.
- Číselné určenie hraníc k.ú. v súradnicových systémoch.
- Vlastnícke právo k pozemkom a pôde. Pozemky vo vlastníctve štátu, správa majetku obcí a VÚC. Vyvlastnenie. Reštitúcie. Starostlivosť o vlastníctvo a ochrana pred realitnými podvodmi.
- Geodetické činnosti veľkomierkového mapovania, ktorých výsledky sa preberajú do operátu KN a do Základnej bázy geografického informačného systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇANSKÝ, I. Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava : Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.

Odporúčaná:
Interné predpisy z úseku katastra nehnuteľností vydané ÚGKK SR.
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
86,7 %6,7 %6,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: