Oct 20, 2020   2:52 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus I1-MTTGP - Moderné technológie tvorby geodetických podkladov (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MTTGP
Názov predmetu: Moderné technológie tvorby geodetických podkladov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra - 1 úspešne absolvovaný test.
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie zápočtu a úspešne absolvovanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti zo zberu údajov v teréne a tvorby geodetických podkladov pre projekčnú činnosť. Zoznámi sa s modernými technologickými, meracími, výpočtovými a zobrazovacími postupmi, ktoré nachádzajú uplatnenie pri projektovaní, výstavbe, prevádzke, údržbe a rekonštrukcii stavebných objektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa prehľad o spôsoboch tvorby, spracovania a interpretácie geodetických podkladov pre výstavbu a rekonštrukciu stavebných objektov s využitím modernej softvérovej a hardvérovej podpory používanej v geodetickej a stavebnej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
•Geodetické technológie zberu údajov v teréne (pomocou univerzálnych meracích staníc, terestrických laserových skenerov, metód digitálnej fotogrametrie a fotogrametrického skenovania).
•Progresívne meracie systémy a technológie – základné princípy.
•Tvorba, spracovanie a interpretácie geodetických podkladov pre výstavbu a rekonštrukciu stavebných objektov s využitím softvérovej podpory.
•Praktické ukážky a výstupy z oblasti tvorby 3D modelov, atribúty kvality (presnosti) výstupov.
•Právne a technické predpisy súvisiace s činnosťou a spoluprácou geodeta s projektantom a stavbyvedúcim.
•Problematika geodetickej časti skutočného vyhotovenia stavieb - nevyhnutný podklad pre potreby kolaudácie i pre potreby rekonštrukcie stavebných objektov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOPÁČIK, A. a kol. : Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe. Bratislava: Komora geodetov a kartografov, 2013. ISBN 978-80-89623-02-0. Dostupné na http://www.kgk.sk/infoblok/
STANĚK, V. - HOSTINOVÁ, G. - KOPÁČIK, A.: Geodézia v stavebníctve. Bratislava: Jaga group, 2007. 110 s. ISBN 978-80-8076-048-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
CD
E
FX
0 %0 %0 %
0 %
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Ježko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: