28. 2. 2020  20:33 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-EG - Environmentálna geotechnika (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Environmentálna geotechnika
Kód predmetu: B1-EG
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eliška Kučová (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie z hodnotenia inžinierskogeologických prieskumov so zameraním na environmentálne stavby a znečistené územia. Naučí sa zásady navrhovania geotechnických konštrukcií. Pozná základné technologické postupy zhotovovania geotechnických konštrukcií. Má základné poznatky o environmentálnych aspektoch geotechnických konštrukcií a environmentálnej geotechnike. Vie aplikovať získané poznatky pri návrhu a posúdení geotechnických aspektov rôznych druhov úložísk odpadov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Geotechnický prieskum.
• Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií, návrhové situácie, medzné stavy, spôsoby navrhovania a posudzovania, geotechnické kategórie.
• Plošné a hĺbkové základy, návrh pre rôzne geotechnické kategórie, technologické postupy.
• Oporné konštrukcie, druhy oporných konštrukcií, zásady navrhovania oporných konštrukcií, technologické postupy a použitie na environmentálne účely.
• Technológie zlepšovania horninového prostredia.
• Základy environmentálnej geotechniky.
• Aplikácia geotechnických konštrukcií pri ochrane životného prostredia.
• Geotechnické konštrukcie pre sanácie znečistených území
• Úloha geotechniky pri návrhu a posúdení povrchových a hlbinných úložísk odpadov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANKOVSKÁ, J. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
ATKINSON, J. The mechanics of soils and foundations. London: Taylors & Francis Group, 2007. 442 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: