26. 2. 2020  21:27 Viktor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-EG - Environmentálna geotechnika (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-EG
Názov predmetu: Environmentálna geotechnika
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
• Geotechnický prieskum.
• Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií, návrhové situácie, medzné stavy, spôsoby navrhovania a posudzovania, geotechnické kategórie.
• Plošné a hĺbkové základy, návrh pre rôzne geotechnické kategórie, technologické postupy.
• Oporné konštrukcie, druhy oporných konštrukcií, zásady navrhovania oporných konštrukcií, technologické postupy a použitie na environmentálne účely.
• Technológie zlepšovania horninového prostredia.
• Základy environmentálnej geotechniky.
• Aplikácia geotechnických konštrukcií pri ochrane životného prostredia.
• Geotechnické konštrukcie pre sanácie znečistených území
• Úloha geotechniky pri návrhu a posúdení povrchových a hlbinných úložísk odpadov


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: