17. 2. 2020  23:13 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GEKO - Geotechnické konštrukcie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Geotechnické konštrukcie
Kód predmetu: I1-GEKO
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie zadávať a vyhodnotiť geotechnické prieskumy pre environmentálne stavby. Vie získavať a interpretovať podklady pre navrhovanie, realizáciu a monitoring environmentálnych geotechnických konštrukcií. Rozumie výberu relevantných metód na sanáciu zaplavovaných, zosuvných a znečistených území. Získa legislatívne a ekonomické základy na vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých prístupných technológií a metód zhotovenia geotechnických konštrukcií. Dokáže vybrať relevantný technologický postup na realizáciu geotechnických konštrukcií na ochranu biosféry. Na základe praktických ukážok a samostatnej práce na cvičeniach získa základy pre koncepčné riešenia environmentálnej geotechniky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifické požiadavky a metódy na prieskum pre potreby geotechnických konštrukcií na ochranu životného prostredia.
Podklady na navrhovanie environmentálnych geotechnických konštrukcií, spôsoby stanovenia vstupných údajov pre rôzne spôsoby navrhovania a technológie zhotovovania geotechnických konštrukcií.
Moderné technológie zlepšovania základových pôd.
Navrhovanie, realizácia a monitoring geotechnických konštrukcií na ochranu životného prostredia.
Geotechnické konštrukcie na sanáciu znečistených území.
Geotechnický monitoring pre environmentálne a líniové stavby – zásady návrhu a realizácia
Zakladanie na environmentálne účely a pre líniové stavby (napr. ekodukty): špecifiká navrhovania, konštrukčné požiadavky, technologické postupy.
Geotechnické problémy zaplavovaných území, metódy sanácie a monitoring.
Geotechnické problémy zosuvných území, metódy sanácie a monitoring.
Ekonomické a legislatívne aspekty geotechnických konštrukcií environmentálnych a líniových stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava: JAGA group, s.r.o. Bratislava, 2004. 360 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
FRANKOVSKÁ, J. -- SLANINKA, I. -- KORDÍK, J. -- JURKOVIČ, Ľ. -- ŠOTTNÍK, P. -- GREIF, V. -- DANANAJ, I. -- MIKITA, S. -- DERCOVÁ, K. -- JÁNOVÁ, V. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: