22. 10. 2020  5:57 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MZZS - Mechanika zemín a základanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Názov predmetu:
Mechanika zemín a základanie stavieb
Kód predmetu: B1-MZZS
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eliška Kučová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Škvarka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o vlastnostiach zemín a spôsobe ich získania laboratórnymi a poľnými skúškami a porovnateľnou skúsenosťou. Základné stabilitné a deformačné úlohy. Princípy plošných a hĺbkových základov na štandardných staveniskách. Získať praktické skúsenosti zo zlepšovania vlastností základových pôd, interakcií stavieb a ich podložia. Základné metódy navrhovania stavebných jám s odvodňovaním a tesnením.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a úloha geotechniky v stavebníctve, základné pojmy a terminológia
Základné fyzikálne vlastnosti zemín (zrnitosť, objemová hmotnosť, vlhkosť, uľahnutosť, plasticita, konzistencia) a ich stanovenie laboratórnymi a terénnymi skúškami.
Klasifikácia zemín a skalných hornín v stavebníctve.
Mechanické správanie zemín a skalných hornín, šmyková pevnosť a stlačiteľnosť zemín.
Zhutniteľnosť zemín a vlastnosti zemín pri styku s vodou.
Napätie v základovej pôde, geostatický tlak a zemný tlak.
Stabilita svahov, metódy výpočtu a posúdenie.
Základy navrhovania geotechnických konštrukcií, medzné stavy, spôsoby navrhovania a vstupné údaje.
Navrhovanie plošných základov 1. a 2. geotechnickej kategórie.
Sadanie plošných základov. Správy z navrhovania a ich náležitosti.
Hĺbkové základy: druhy a spôsob ich navrhovania, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Stavebné jamy, druhy pažiacich systémov, princípy výpočtu pažiacich a tesniacich konštrukcií
Zlepšovanie vlastností základových pôd, prehľad jednotlivých technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
cvičenia - riešenie konkrétnych problémov formou výpočtových a laboratórnych
cvičení
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomná skúška (výpočet príkladu a teoretické znalosti) + ústna skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: