26. 1. 2020  22:56 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MZZS - Mechanika zemín a základanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MZZS
Názov predmetu: Mechanika zemín a základanie stavieb
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum staveniska (dotácia 0/0)
 
a.základové pomery
b.geotechnické kategórie

2.Klasifikácia zemín a fyzikálne vlastnosti zemín (dotácia 0/0)
 
a.Zatriedenie a pomenovanie zemín
b.Zrnitostný rozbor zemín
c.Objemové tiaže, pórovitosť, stupeň nasýtenia, vlhkosť, Atterbergove medze, stupeň uľahnutosti a index konzistencie

3.Mechanické vlastnosti zemín (dotácia 0/0)
 
a.Stlačiteľnosť, šmyková pevnosť, presadavosť

4.Plošné základy (dotácia 0/0)
 
a.druhy, spôsoby použitia, spôsoby realizácie
b.návrh plošných základov

5.Pilótové základy (dotácia 0/0)
 
a.druhy, spôsoby použitia, spôsoby realizácie
b.návrh pilótových základov

6.Stavebné jamy (dotácia 0/0)
 
a.spôsoby budovania, spôsoby pažení, kotvení a tesnení
b.návrh paženia, kotvenia a odvodnenia

7.Zlepšovanie základových pôd (dotácia 0/0)
 
a.spôsoby a vhodnosť použitia

8.Zakladanie v náročných podmienkach (dotácia 0/0)
 
a.násypy, zosuvné územia, poddolované územia, zakladanie na presadvých zeminách

9.Rekonštrukcie a sanácie základov (dotácia 0/0)
 
a.metódy a spôsoby realizácie

10.Oporné a vystužené konštrukcie (dotácia 0/0)
 
a.oprné múry
b.vystužovanie zemín geosyntetikou

11.Geotechnický monitoring (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: