Jan 26, 2020   0:10 a.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus B1-ZS - Zakladanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Zakladanie stavieb
Kód predmetu: B1-ZS
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Na základe zhodnotenia inžinierskogeologických podkladov a druhu zakladanej stavebnej konštrukcie vedieť stanoviť typ geotechnickej kategórie. Naučiť základné zásady navrhovania základových konštrukcií a stavebných jám, poznať konštrukčné riešenia a technologické postupy zhotovovania základových konštrukcií a dočasných pažiacich systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Požiadavky na prieskum pre potreby zakladania, zatriedenie hornín, geotechnické kategórie.
- Plošné základy, hĺbka založenia, ochrana podzemných častí objektu proti účinkom podzemnej vody.
- Navrhovanie plošných základov podľa zásad prvej, druhej a tretej geotechnickej kategórie.
- Hĺbkové základy: navrhovanie, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
- Druhy stavebných jám, svahované jamy, povrchové a hĺbkové odvodnenie,
- Pažené stavebné jamy, návrh záporového paženia, štetovnicovej steny, technologické postupy zhotovenia pilótových a podzemných stien, návrh kotvenia.
- Ohrádzky, tesnené stavebné jamy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava: STU, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná skúška (výpočet príkladu + teoretické vedomosti) + ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: