Jan 26, 2020   2:32 a.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus B1-ZS - Zakladanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ZS
Názov predmetu: Zakladanie stavieb
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
- Požiadavky na prieskum pre potreby zakladania, zatriedenie hornín, geotechnické kategórie.
- Plošné základy, hĺbka založenia, ochrana podzemných častí objektu proti účinkom podzemnej vody.
- Navrhovanie plošných základov podľa zásad prvej, druhej a tretej geotechnickej kategórie.
- Hĺbkové základy: navrhovanie, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
- Druhy stavebných jám, svahované jamy, povrchové a hĺbkové odvodnenie,
- Pažené stavebné jamy, návrh záporového paženia, štetovnicovej steny, technologické postupy zhotovenia pilótových a podzemných stien, návrh kotvenia.
- Ohrádzky, tesnené stavebné jamy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: