12. 12. 2019  3:45 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-IGMH - Inžinierska geológia a mechanika hornín (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-IGMH
Názov predmetu: Inžinierska geológia a mechanika hornín
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Všeobecné úlohy prieskumu pre zakladanie stavieb
Hodnotenie základných zložiek inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov staveniska
Charakteristika geodynamických procesov a ich vplyvu na základové pomery
Klasifikácia hornín, laboratórne a terénne skúšky hornín
Štruktúrna analýza horninových masívov a metódy hodnotenia ich stability
Metódy a zásady inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu
Prieskum stability svahov a metódy jej zabezpečenia
Prieskum pre dopravné a podzemné stavby
Prieskum pre hydrotechnické stavby
Prieskum stavenísk so zložitými geotechnickými pomermi


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: