16. 11. 2019  0:53 Agnesa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-HREHJ - Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov
Kód predmetu: D1-HREHJ
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky sa zamerajú na analýzu rizika vzniku a tvorby extrémnych hydrologických situácií z hľadiska hydrologického ako aj meteorologického, ďalej na kvantifikovanie potenciálu, citlivosti a zraniteľnosti povodí vzhľadom na extrémne odtokové situácie. Doktorandi sa oboznámia s novými metódami určovania návrhových prietokov a zrážok na povodiach ako aj s aplikáciami matematického modelovania a geoštatistických metód pri odhade extrémnych odtokových procesov na povodí. V rámci predmetu sa získajú skúsenosti z oblasti hodnotenia a manažmentu rizík extrémnych odtokových situácií, tvorby rizikových a povodňových máp aj v súvislosti s implementáciou Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/60/ES na Slovensku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•Vznik extrémnych odtokových situácií, meteorologické a hydrologické aspekty
•Potenciál, citlivosť, zraniteľnosť povodí vzhľadom na extrémne hydrologické situácie a ich kvatifikácia
•Metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok, regionálne metódy odhadu extrémnych hydrologických prvkov
•Aplikácia geoštatistických metód a metód matematického modelovania pri odhade extrémnych zrážok a prietokov
•Analýza hydrologického a hydraulického rizika a manažment rizík extrémnych odtokových situácií
•Technické opatrenia na zníženie rizika tvorby extrémnych odtokových situácií na povodiach
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOHNOVÁ, S. -- SZOLGAY, J. -- SOLÍN, Ľ. -- HLAVČOVÁ, K. Regional methods for prediction in ungauged basins: Case studies. Ostrava : KEY Publishing, 2006. 120 s. ISBN 80-87071-02-6.

Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - SZOLGAY, J. - HORVÁT, O. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-169-6. 81 s
KOHNOVÁ, S. - SZOLGAY, J. - HLAVČOVÁ, K.: Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb. SvF STU Bratislava, ESF kurz č.2 Hydroinformatika, elektronická forma, 1. vydanie, 60 výtlačkov, 80s., ISBN 80- 227-2567-6.
REMIAŠOVÁ, R. - GAÁL, L. - HLAVČOVÁ, K. - KOHNOVÁ, S. - SZOLGAY, J. Priestorová regionalizácia návrhových zrážok na Slovensku. Ostrava: KEY Publishing, 2011. ISBN 978-80-7418-109-2. 92 s.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: