26. 2. 2020  18:56 Viktor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MTEVH - Metódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológii (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Metódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológii
Kód predmetu: D1-MTEVH
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s metódami terénneho a experimentálneho prieskumu v hydrológii. Študent sa oboznámi s metódami experimentálneho merania a vyhodnocovania základných prvkov hydrologickej bilancie -- prietokov, zrážok, evaporácie, transpirácie, evapotranspirácie a hladiny podzemnej vody, ako aj s používanými prístrojmi a technickými zariadeniami. Oboznámi sa s možnosťami merania a separovania zložiek odtoku indikátorovými a izotopovými metódami, možnosťami merania splaveninového režimu, možnosťami merania vlhkosti pôdy a pôdnych charakteristík a možnosťami merania snehovej pokrývky a charakteristík snehu. Získa vedomosti o terénnom výskume v horských povodiach. Získa vedomosti o navrhovaní a budovaní experimentálnych zariadení, plôch a povodí. Oboznámi sa s metódami hodnotenia kvality terénnych a experimentálnych meraní.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•Terénne a experimentálne meranie prietokov, zrážok, evaporácie, transpirácie, evapotranspirácie, hladiny podzemnej vody a ich vlastností (teplota, elektrická vodivosť a pod.).
•Separovanie zložiek odtoku indikátorovými a izotopovými metódami.
•Meranie a vyhodnocovanie vlhkosti pôdy a pôdnych charakteristík.
•Meranie a vyhodnocovanie splaveninového režimu.
•Meranie snehovej pokrývky a charakteristík snehu.
•Návrh experimentálneho zariadenia, experimentálnej plochy alebo experimentálneho povodia.
•Metódy hodnotenia kvality terénnych a experimentálnych meraní.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dingman, S. L., (2002): Physical hydrology, Macmillan, 646 s.
Hopmans, J. W., Pasternack, G.: Experimental hydrology: A bright future. Advances in Water Resources, 29, 2, 2006, 117-120.
Joss, J., Waldvogel, A.: Precipitation measurement and hydrology. In: D. Atlas, Editor, Radar in Meteorology, AMS, Boston (1990), pp. 577–606 (Chapter 29A).
Maidment, D. R., ed. Handbook of Hydrology. McGraw-Hill, 1992.
Ward, R.C., Robinson, M: Principles of Hydrology. 3rd edn. McGraw-Hill, London 1990, 365 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: