Dec 10, 2019   5:20 a.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus D1-MTEVH - Metódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológii (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MTEVH
Názov predmetu: Metódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológii
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
•Terénne a experimentálne meranie prietokov, zrážok, evaporácie, transpirácie, evapotranspirácie, hladiny podzemnej vody a ich vlastností (teplota, elektrická vodivosť a pod.).
•Separovanie zložiek odtoku indikátorovými a izotopovými metódami.
•Meranie a vyhodnocovanie vlhkosti pôdy a pôdnych charakteristík.
•Meranie a vyhodnocovanie splaveninového režimu.
•Meranie snehovej pokrývky a charakteristík snehu.
•Návrh experimentálneho zariadenia, experimentálnej plochy alebo experimentálneho povodia.
•Metódy hodnotenia kvality terénnych a experimentálnych meraní.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: