Dec 9, 2019   8:30 a.m. Izabela
Academic information system

Course syllabus D1-SMMHP - Stochastické matematické modely hydrologických procesov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Stochastické matematické modely hydrologických procesov
Kód predmetu: D1-SMMHP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať podrobné poznatky o stochastických metódach používaných pri určovaní návrhových veličín a návrhových časových radoch pre návrh vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav. Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach stochastických metód so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•Typy úloh vyžadujúcich pre ich riešenie aparát stochastickej hydrológie.
•Triedenie stochastických matematických modelov v hydrológii.
•Nové typy zákonov rozdelení pravdepodobnosti a nové metódy odhadu ich parametrov.
•Metóda L-momentov a regionálny odhad parametrov.
•Modelovanie závislosti a kopule.
•Nové typy modelov časových radov a odhad ich parametrov.
•Vybrané state zo špecializácie z oblasti dizertačnej práce podľa dohody so školiteľom.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BEEK, E., LOUCKS, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978 92 3 103998 0, 680 pp. KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: