Dec 12, 2019   5:21 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus D1-SMMHP - Stochastické matematické modely hydrologických procesov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-SMMHP
Názov predmetu: Stochastické matematické modely hydrologických procesov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
•Typy úloh vyžadujúcich pre ich riešenie aparát stochastickej hydrológie.
•Triedenie stochastických matematických modelov v hydrológii.
•Nové typy zákonov rozdelení pravdepodobnosti a nové metódy odhadu ich parametrov.
•Metóda L-momentov a regionálny odhad parametrov.
•Modelovanie závislosti a kopule.
•Nové typy modelov časových radov a odhad ich parametrov.
•Vybrané state zo špecializácie z oblasti dizertačnej práce podľa dohody so školiteľom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: