23. 1. 2020  10:34 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OHZE - Obnova historickej zelene (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Obnova historickej zelene
Kód predmetu: I1-OHZE
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Heinrichová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedoosti predovstkym o historickej zeleni, jej typologii a hodnote pre
spolocnost. Súčasťou predmetu je problematika obnovy historickej zelene -- prístupy, metodiky, a jej legislatıívny rámec. Okrem obnovy biotických prvkov (stromy, kry, bylinne' záhony) sa študent venuje historickej zeleni ako špeciálnemu typologickému prvku v historických záhradách, jej kompozícii, druhovému zloženiu vo vzťahu k typu záhrady.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa venuje predovšetkým historickej zeleni, jej typológii a hodnote pre spoločnost'. Súčast'ou predmetu je problematika obnovy historickej zelene -- prístupy, metodiky, a jej legislatívny rámec. Okrem obnovy biotických prvkov (stromy, kry, bylinne' záhony) sa predmet venuje historickej zeleni ako špeciálnemu typologickému prvku v historických záhradách, jej
kompozícii, druhovému zloženiu vo vzt'ahu k typu za'hrady.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLOVENSKO, I. Charty a odporúčania ICOMOS, 1.diel. Bratislava: ICOMOS Slovensko, 2002. 50 s.
ICOMOS, S. Charty, smernice a rezolúcie ICOMOS. Bratislava: SPÚ, 2004. 50 s.
ICOMOS, S. Deklarácie, 2.diel. Bratislava : SPÚ, 2003. 50 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky: Historická zeleň a problematika jej obnovy (základné pojmy, úvod do
problematiky) Hodnoty historickej zelene (historicka' zeleň ako predmet pamiatkovej ochrany, autenticita).Zásady obnovy historickej zelene(ekologicko-pestovateľské nároky zelene, druhové zloženie,kompozícia) Metódy a metodiky obnovy historickej zelene(možnosti zásahov do historickej zelene --
obnova, regenerácia, prestavba, konzervácia) Postupy pri obnove, regenerácii a prestavbe historickej zelene. Použitie rastlín pri obnove, regenerácii a prestavbe historickej zelene Ochrana historickej zelene.
Súčasny' stav historickej zelene na Slovensku Cvičenia: -- konzultácie seminárnej práce zameranej na obnovu historickej zelene 12. týždeň odovzdanie seminárnej práce 13. týždeň zápočet
 
Metódy a kritériá hodnotenia: úspešne absolvovaný test a vypracované zadania
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: