18. 1. 2020  1:46 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OHZE - Obnova historickej zelene (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OHZE
Názov predmetu: Obnova historickej zelene
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Prednášky (dotácia 1/1)
 
a.1.1 1. Historická zeleň a problematika jej obnovy (základné pojmy, úvod do problematiky)
b.1.2 2. Hodnoty historickej zelene (ako predmet pamiatkovej ochrany,
autenticita)
c.1.3 3. Zásady obnovy historickej zelene
d.1.4 4. Metódy a metodiky obnovy historickej zelene
e.1.5 5. Postupy pri obnove, regenera'cii a prestavbe historickej zelene I
f.1.6 6. Postupy pri obnove, regenera'cii a prestavbe historickej zelene II.
g.1.7 7. Postupy pri obnove, regenerácii a prestavbe historickej zelene III.
h.1.8 8. Použitie rastlín pri obnove, regenera'cii a prestavbe historickej zelene
i.1.9 9.Obnova a údržba formálnych záhrad
j.1.10 10.Obnova prírodno-krajinárskych parkov
k.1.11 11.Funkcia a význam vegetácie v prírodno-krajinárskom parku -- revita-liza'cia bylinnej a drevinnej zložky, ošetrovanie starých stromov
l.1.12 12. Ochrana historickej zelene
m.1.13 13. Súčasný stav historickej zelene na Slovensku

2.Cvičenia (dotácia 1/1)
 
a.2.1 1.Informácie o priebehu cvičenia, podmienkami absolvovania, organizačne' otázky
vedenia cvicˇenı', predstavenia zadania, urcˇenie zadania.
b.2.2 2.- 8. Konzulta'cia seminárnej práce
c.2.3 9. Priebežná' skúška z učiva (podklad pre zápočet)
d.2.4 11. Konzultácia seminárnej práce
e.2.5 12. odovzdanie seminárnych prác
f.2.6 13. Zápočet


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: