18. 2. 2020  11:15 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OMPR_K - Odhad a manažment povodňového rizika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Odhad a manažment povodňového rizika
Kód predmetu: I1-OMPR_K
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky a praktické cvičenia sa zamerajú na analýzu vzniku povodní z hľadiska hydrologického a aj meteorologického; na kvantifikovanie potenciálu, citlivosti a zraniteľnosti povodí vzhľadom na extrémne odtokové situácie. Študenti sa oboznámia s novými metódami určovania návrhových maximálnych prietokov a zrážok na povodiach, prehĺbia si vedomostí z oblasti genézy vzniku extrémnych odtokových situácií na malých povodiach. Študenti nadobudnú vedomosti z oblasti tvorby plánov manažmentu povodňových rizík a získajú prehľad o technických opatreniach pri riešení protipovodňovej ochrany.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•• Vznik povodňových situácií, meteorologické a hydrologické aspekty.
• Potenciál, citlivosť, zraniteľnosť povodí vzhľadom na extrémne hydrologické situácie a ich kvantifikácia.
• Metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok, regionálne metódy odhadu, aplikácia geoštatistických metód a metód matematického modelovania.
• Analýza hydrologického a hydraulického rizika a manažment rizík extrémnych odtokových situácií. Plány manažmentu povodňových rizík, tvorba máp povodňového ohrozenia a rizika povodí. Legislatíva z oblasti protipovodňovej ochrany.
• Technické opatrenia v protipovodňovej ochrane.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S -, HLAVČOVÁ, K.- FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia: Vybrané problémy. SvF STU Bratislava 2013, ISBN 978-80-227-4072-2. 215 s.
Kohnová, S., Szolgay, J., Hlavčová, K.: Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb. SvF STU Bratislava, ESF kurz č.2 Hydroinformatika, elektronická forma, 1. vydanie, 60 výtlačkov, 80s., ISBN 80- 227-2567-6.
Kohnová, S., Szolgay, J., Solín, Ľ., Hlavčová, K.: Regional methods for prediction in ungauged basins. Key Publishing, Ostrava, 2006, 113 s., ISBN 80-87071-02-6
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: