27. 1. 2020  15:48 Bohuš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OMPR_K - Odhad a manažment povodňového rizika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OMPR_K
Názov predmetu: Odhad a manažment povodňového rizika
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
•• Vznik povodňových situácií, meteorologické a hydrologické aspekty.
• Potenciál, citlivosť, zraniteľnosť povodí vzhľadom na extrémne hydrologické situácie a ich kvantifikácia.
• Metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok, regionálne metódy odhadu, aplikácia geoštatistických metód a metód matematického modelovania.
• Analýza hydrologického a hydraulického rizika a manažment rizík extrémnych odtokových situácií. Plány manažmentu povodňových rizík, tvorba máp povodňového ohrozenia a rizika povodí. Legislatíva z oblasti protipovodňovej ochrany.
• Technické opatrenia v protipovodňovej ochrane.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: