21. 1. 2020  0:01 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-P2Z - Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby
Kód predmetu: B1-P2Z
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení reálnych úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania na úrovni dimenzie regiónu, resp. veľkého územného celku s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce. Získanie primárnych zručností a skúseností so zvládnutím problematiky inventarizačných a analytických prác v oblasti krajinného plánovania. Zvládnutie koncepčných tvorivých postupov pri spracovaní rozvojového dokumentu krajinného plánu s diferencovanou vnútornou hierarchiou jeho častí a celku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Analýzy a perspektívy rozvoja širšieho krajinného celku z hľadiska stavu prírodných a socio-ekonomických geosystémov. Prieskumy a rozbory vybraných častí riešeného územia s vyjadrením limitov a potenciálov. Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia vo vzťahu ku krajinnoekologickým, kultúrnohistorickým a socio-ekonomickým podmienkam. Podrobné riešenie vybraného krajinného priestoru s dôrazom na objektovú skladbu a funkčno-priestorové vzťahy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude určená podľa riešenej témy

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: priebežné konzultácie a vypracovanie zadaní
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: