29. 1. 2020  3:48 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-P2Z - Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-P2Z
Názov predmetu: Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Analýzy a perspektívy rozvoja širšieho krajinného celku z hľadiska stavu prírodných a socio-ekonomických geosystémov. Prieskumy a rozbory vybraných častí riešeného územia s vyjadrením limitov a potenciálov. Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia vo vzťahu ku krajinnoekologickým, kultúrnohistorickým a socio-ekonomickým podmienkam. Podrobné riešenie vybraného krajinného priestoru s dôrazom na objektovú skladbu a funkčno-priestorové vzťahy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: