Jan 22, 2020   11:26 p.m. Zora
Academic information system

Course syllabus I1-RTM - Revitalizácia tokov a mokradí (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-RTM
Názov predmetu: Revitalizácia tokov a mokradí
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Účel a prostriedky úprav tokov
• Činnosť a vývoj prirodzených korýt tokov
• Zásady komplexného riešenia úprav tokov
• Technické práce v úpravách tokov s dôrazom na zachovanie prirodzeného habitatu toku
• Ekologické aspekty revitalizácií tokov
• Hodnotenie kvality habitatu akvatickej oblasti toku pomocou bioindikátorov
• Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizáciu tokov
• Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia
• Starostlivosť o akvatické a terestrické biotopy


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: