23. 10. 2020  8:07 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT - Ateliérová tvorba (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba
Kód predmetu:
B1-AT
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hartman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Leimberger (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Nagyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné znalosti projektovania na príklade bytového domu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Projekt bude obsahovať zadanie bytového domu s prehodnotením typologicko - architektonického riešenia (výkresy). V projekt na stavebné povolenie vypracuje technickú situáciu, vybraný pôdorys s legendami miestností, použitých materiálov a rozpracovaný priečny rez (schodiskom) a TZB.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.
PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- ŘEHÁK, I. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov: Fasády. Bratislava : Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
atelier
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 08. 09. 2020.

Typ výstupu: