Jul 20, 2019   12:03 p.m. Iľja
Academic information system

Course syllabus D1-ONE - Optimálny návrh experimentu (SvF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-ONE
Názov predmetu: Optimálny návrh experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárny projekt, záverečný projekt, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí z oblasti navrhovania a optimalizácie experimentu: zostaviť matematický model experimentu, vybrať vhodné kritérium optimality (prípadne vypočítať kompromisne optimálny návrh experimentu) a naučiť sa metódy výpočtu optimálneho návrhu regresného experimentu. Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť formulovať a riešiť zložitejšie problémy navrhovania a optimalizácie experimentu z rôznych oblastí stavebnej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
- Zostavenie matematického modelu experimentu.
- Kritériá optimality.
- Kompromisne optimálne návrhy experimentov.
- Priame a iteračné metódy výpočtu optimálneho návrhu regresného experimentu.
- Aplikácie výpočtu optimálneho návrhu experimentu v rôznych oblastiach stavebnej praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PÁZMAN, A. Riešené úlohy z navrhovania experimentu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1986.
LACKO, V. -- PÁZMAN, A. Prednášky z regresných modelov. Bratislava: UK Bratislava, 2012. 132 s.
MONTGOMERY, D. Design and Analysis of Experiments. New York: Wiley, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2015
Schválil: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Type of output: