Nov 19, 2019   5:10 p.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus D1-PDR - Parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie (SvF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-PDR
Názov predmetu: Parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s parciálnymi diferenciálnymi rovnicami vyskytujúcimi sa v inžinierskych aplikáciach ako aj s metódami ich riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rovnica vedenia tepla, difúzie a prúdenia v pórovitom prostredí.
- Rovnice advekcie a nelineárne hyperbolické systémy.
- Rovnice prúdenia tekutín.
- Geodetické okrajové úlohy a teória potenciálu.
- Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc analytickými a numerickými metódami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARSENIN, V J. Matematická fyzika: Základné rovnice a špeciálne funkcie. Bratislava : Alfa, 1977. 429 s.
MÍKA, S. -- KUFNER, A. Parciální diferenciální rovnice I.. Stacionární rovnice. Praha : SNTL, 1983. 184 s.
EWANS, L. Partial differential equations. Providence: American Math, 1998.
REDDY, J N. An introduction to the finite element method. New York : McGraw-Hill, 1993. 684 s. ISBN 0-07-112799-2.
BRENNER, S C. -- SCOTT, L. The mathematical theory of finite element methods. New York : Springer Verlag, 2002. 361 s. ISBN 0-387-95451-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2015
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Type of output: