22. 10. 2020  5:55 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AJ2 - Anglický jazyk (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-AJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prednášky zo zadanej vedeckej literatúry resp. z obsahu diplomovej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie a zdokonalenie jazykových vedomostí z aplikovanej matematiky a schopnosti analyzovať, sumarizovať a samostatne prezentovať vedecký text. Zdokonalenie rečových zručností a schopností v profesionálnej komunikácii.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Prezentácie odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Terminológia z oblasti matematiky, informatiky a inžinierskych technológií.
- Komunikácia na akademickej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná prednášajúcim

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

A
B
C
DEFX
65,3 %
14,3 %10,2 %10,2 %0 %
0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mariana Sarkociová Remešíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: