21. 1. 2020  7:20 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AJ2 - Anglický jazyk (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
- Štúdium odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Prezentácie odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Terminológia z oblasti matematiky, informatiky a inžinierskych technológií.
- Komunikácia na akademickej úrovni.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: