Oct 29, 2020   9:13 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus I1-BIOM - Biomechanika (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-BIOM
Názov predmetu:
Biomechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 úspešne absolvované testy počas semestra, záverečný test a obhajoba seminárnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je interdisciplinárneho charakteru. V úvodných častiach sú preberané otázky biológie tkanív, orgánov a orgánových štruktúr. Po získaní prvých poznatkov sa aplikuje matematický formalizmus popisujúci ich biomechanické správanie. Popri biomechanike mäkkých tkanív je pozornosť venovaná aj kvantitatívnej analýze svalovo-kostrovému systému a biomechanike kvapalín.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vývoj uplatnenia mechaniky v živých systémoch. Biomechanika tkanív, orgánov a orgánových štruktúr. Identifikácia mechanických vlastností živých tkanív.
- Bioelasticita vybranej skupiny mäkkých a tuhých tkanív. Využitie metódy konečných prvkov pri modelovaní mechanických vlastností živých tkanív.
- Mechanické vlastnosti materiálov pre implantáty v kostnej chirurgii.
- Reológia biologických tekutín. Reologické vlastnosti ľudskej krvi. Fyzikálno - matematické modely pulzačného prúdenia krvi v cievach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRANKOV, G. Osnovy biomechaniki. Moskva: Mir, 1981.
KOLEKTÍV , A. Clinical Biomechanics (vybrané časti). New York, Amsterdam: Elsevier, 1990.
FUNG, Y. Biomechanics. New York, Heidelberg, Berlin: Springer Verlag, 1981.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

A
B
C
D
E
FX
74,5 %
14,9 %
8,5 %
2,1 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: