Jan 21, 2020   10:07 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus B1-M2_C - Mathematics 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-M2_C
Názov predmetu: Mathematics 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 2. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Záverečný písomný test, podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Semester je delený do troch častí. V prvej časti získa študent znalosti z integrálneho počtu funkcií jednej premennej vrátane geometrických aplikácií. V druhej získa študent znalosti z riešenia diferenciálnych rovníc prvého rádu a lineárnych diferenciálnych rovníc vyšších rádov. V tretej časti semestra získa študent znalosti z diferenciálneho počtu funkcií viacerých premenných.
 
Stručná osnova predmetu:
- Pojem primitívnej funkcie, metódy substitučná a per partes, parciálne zlomky.
- Určitý integrál a geometrické aplikácie určitého integrálu. Výpočet integrálov pomocou Taylorovho rozvoja.
- Diferenciálne rovnice separovateľné a lineárne prvého rádu.
- Lineárne diferenciálne rovnice druhého a vyšších rádov. Riešenie diferenciálnych rovníc pomocou Taylorovho rozvoja.
- Pojem oblasti v dvojrozmernom priestore, spojitosť funkcií
- Parciálne derivácie, diferencovateľnosť, derivácia v smere, gradient
- Extrémy lokálne a viazané, sedlové body.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SALAS, S L. -- HILLE, E. Calculus: One and several variables. New York : Wiley&Sons, 1990. 113 s. ISBN 0-471-61195-6.
GHORPADE, S R. -- LIMAYE, B V. A Course in Multivariable Calculus and Analysis. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 475 s. ISBN 978-1-4419-1620-4.
GILBERT, S. Calculus. New York: Wellesley-Cambridge Press, 1991. 615 s. ISBN 978-0-961-40882-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

ABCDEFX
13,2 %13,2 %18,4 %18,4 %23,7 %13,1 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: