Jul 16, 2019   6:36 p.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus B1-PS - Počítačové siete (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PS
Názov predmetu: Počítačové siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Operačné systémy (B-OS)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 3 úspešne absolvované testy.
Vypracovanie záverečného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnou koncepciou počítačových sietí, komunikačnými protokolmi rodiny TCP/IP, technológiami používanými vo WWW.
 
Stručná osnova predmetu:
- Taxonómia počítačových sietí.
- Vrstvové modely.
- Sieťová vrstva, routing.
- Transportná vrstva, sockety.
- Aplikačné protokoly.
- HTTP.
- HTML a CSS, dizajn web stránok.
- Dynamické webové stránky.
- JavaScript, AJAX.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
53,3 %23,3 %13,3 %3,3 %6,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: