Jul 18, 2019   8:23 p.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus B1-PKP - Prúdenie kvapalín a plynov (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PKP
Názov predmetu: Prúdenie kvapalín a plynov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Numerické riešenie diferenciálnych rovníc (B1-NRDR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o rovniciach popisujúcich prúdenie kvapalín a plynov, ich vzťahu k fyzikálnym zákonom zachovania a k niektorým reálnym inžinierskym aplikáciam. Študent bude rozumieť základným rovniciam akými sú rovnica advekcie, rovnica kontinuity, pohybové rovnice, teplotná rovnica a rovnice pre prúdenie plytkej vody s voľnou hladinou.
 
Stručná osnova predmetu:
- Eulerove (priestorové) a Lagrangeove (materiálové) súradnice pohybu. Rovnica advekcie.
- Reynoldsova transportná veta, nestlačiteľné prúdenie, tok.
- Zákon zachovania hmotnosti, rovnica kontinuity.
- Rozklad pohybu na posun, deformáciu a rotáciu.
- Zákon zachovania hybnosti. Eulerove pohybové rovnice. Bernoulliho rovnica.
- Tenzor napätí, Navier-Stokesove pohybové rovnice.
- Teória podobnosti, pojem Reynoldsovho čísla, turbulencia.
- Zákon zachovania energie.
- Potenciálové prúdenia. Prúdenie s voľnou hladinou, rovnice plytkej vody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROLKOVIČ, P. Prúdenie kvapalín a plynov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 107 s. ISBN 978-80-227-3861-3.
FEISTAUER, M. Mathematical methods in fluid dynamics. London: Longman Scientific and Technical, 1992. 657 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
41,5 %15,1 %17,0 %9,4 %17,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Macák, PhD. (cvičiaci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: