Jan 22, 2020   1:28 p.m. Zora
Academic information system

Course syllabus I1-SOB - Spracovanie obrazu (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SOB
Názov predmetu: Spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
odovzdanie zadaní, úspešné napísanie 2 zápočtových písomiek
úspešné absolvovanie skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s modernými metódami spracovania a analýzy 2D a 3D obrazov, založenými na riešení nelineárnych geometriou riadených parciálnych diferenciálnych rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
- Súvis konvolúcií a lineárnych difúznych rovníc, lineárna filtrácia.
- Nelineárna difúzia pri filtrácii 2D a 3D obrazov.
- Morfologické operátory a ich spojité formulácie, level-set metódy.
- Geometriou riadená difúzia vo filtrácii a segmentácii.
- Numerické metódy v spracovaní obrazu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULA, K. Image processing with partial differential equations. In Modern Methods in Scientific Computing and Applications. Kluwer Academic Publishers, 2002: 2002, s. 283--321. ISBN 1402007825.
WEICKERT, J. Anisotropic Diffusion in Computer Vision. Stuttgart: Teubner, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
26,5 %17,6 %20,6 %17,6 %14,7 %3,0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oľga Stašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: