Jul 18, 2019   7:25 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus D1-FA - Funkcionálna analýza (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-FA
Názov predmetu: Funkcionálna analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z teórie Hilbertových, lineárnych normovaných a metrických priestorov, teórie lineárnych operátorov a funkcionálov, Sobolevových priestorov. Oboznámi sa s variačnou formuláciou eliptických okrajových úloh, s existenciou variačných riešení a konvergenciou približných metód.
 
Stručná osnova predmetu:
- Hilbertove, lineárne normované a metrické priestory.
- Lineárne operátory a funkcionály, a ich vlastnosti.
- Rieszova veta, veta o minime kvadratického funkcionálu.
- Sobolevove priestory, stopy funkcií.
- Variačná formulácia eliptických okrajových úloh.
- Existencia variačných riešení eliptických úloh, Lax – Milgramova veta.
- Ritzova a Galerkinova metóda.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REKTORYS, K. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha : SNTL, 1974. 600 s.
KUFNER, A. -- JOHN, O. -- FUČÍK, S. Function Spaces. Praha : ČSAV, 1977. 454 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: