Nov 18, 2019   4:09 a.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus D1-KVST - Kvantové štruktúry (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-KVST
Názov predmetu: Kvantové štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárny projekt, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Preniknúť do modernej kvantovej teórie matematických štruktúr. Zaoberať sa modernými metódami pre nekompatibilné javy a ich aplikáciami. Pochopiť základné väzby medzi klasickou teóriou pravdepodobnosti (kompatibilné systémy) a kvantovou teóriou pravdepodobnosti (nekompatibilné systémy). Práca s podmienenými pravdepodobnosťami v kvantových pravdepodobnostiach.
 
Stručná osnova predmetu:
- Ortomodulárny zväz (OML) ako základný model pre nekompatibilné javy.
- Pozorovateľné (analógia náhodných premenných) pre nekompatibilné javy.
- Kompatibilita, centrum, rozklady na direktné súčiny, bloky, atómy.
- Stavy a podmienené stavy. Nesymetrická závislosť a nezávislosť.
- Súvis medzi klasickou teóriou pravdepodobnosti závislou na čase a nesymetrickými rozdeleniami na OML.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANEC, F. Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2013. 250 s. ISBN 978-80-8040-479-6.
KLEMENT, E P. -- MESIAR, R. -- PAP, E. Triangular Norms. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. 385 s. ISBN 0-7923-6416-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: