Jan 26, 2020   9:53 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus D1-KVST - Kvantové štruktúry (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Kvantové štruktúry
Kód predmetu: D1-KVST
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Preniknúť do modernej kvantovej teórie matematických štruktúr. Zaoberať sa modernými metódami pre nekompatibilné javy a ich aplikáciami. Pochopiť základné väzby medzi klasickou teóriou pravdepodobnosti (kompatibilné systémy) a kvantovou teóriou pravdepodobnosti (nekompatibilné systémy). Práca s podmienenými pravdepodobnosťami v kvantových pravdepodobnostiach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Ortomodulárny zväz (OML) ako základný model pre nekompatibilné javy.
- Pozorovateľné (analógia náhodných premenných) pre nekompatibilné javy.
- Kompatibilita, centrum, rozklady na direktné súčiny, bloky, atómy.
- Stavy a podmienené stavy. Nesymetrická závislosť a nezávislosť.
- Súvis medzi klasickou teóriou pravdepodobnosti závislou na čase a nesymetrickými rozdeleniami na OML.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANEC, F. Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2013. 250 s. ISBN 978-80-8040-479-6.
KLEMENT, E P. -- MESIAR, R. -- PAP, E. Triangular Norms. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. 385 s. ISBN 0-7923-6416-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: seminár
Rozsah a metóda: 0/2 - prezenčná metóda, 26 hodín za semester.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: