10. 12. 2019  9:24 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-MAT1 - Vybrané state z matematiky 1 (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MAT1
Názov predmetu: Vybrané state z matematiky 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika - doktorandský (povinný), 1. rok
geodézia a kartografia - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a technika prostredia budov - doktorandský (povinný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárny projekt, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie doktorandov so základmi moderných matematických metód potrebných pre inžiniersky výskum a prax podľa zamerania ich dizertačnej práce. Doktorandi sa oboznámia a získajú prax pri modelovaní problémov inžinierskej praxe pomocou numerických, agregačných, resp. pravdepodobnostno-štatistických metód.
 
Stručná osnova predmetu:
- moderné numerické metódy na riešenie rôznych typov diferenciálnych rovníc, ANSYS
- agregačné funkcie, fitovanie agregačných funkcií na reálne dáta
- moderné pravdepodobnostno-štatistické metódy, štatistické softvéry
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FEISTAUER, M. Mathematical methods in fluid dynamics. London: Longman Scientific and Technical, 1992. 657 s.
GRABISCH, M. -- MARICHAL, J. -- MESIAR, R. -- PAP, E. Aggregation Functions: Encyclopedia of Mathematics. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 460 s. ISBN 978-0-521-51926-7.
CHAJDIAK, J. -- KOMORNÍK, J. -- KOMORNÍKOVÁ, M. Štatistické metódy. Bratislava : Statis, 1999. 282 s. ISBN 80-85659-13-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 286

PN
98,6 %1,4 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: